Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor een verblijf in het vakantieappartement ‘De Rode Waan’, locatie De Waanhoeve, Deelhorstweg 22, 7037 CR NL-Beek (gem. Montferland).

De overeenkomst is tussen de verhuurders, H.W. Waninge en H.H. Waninge-Cramer en de huurder/recreant (naam en verdere gegevens staan in de huurovereenkomst) voor een telefonische/schriftelijk/per mail overeengekomen periode in het vakantieappartement De Rode Waan op het adres zoals hierboven vermeld.

Wij wijzen u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen is niet van toepassing op de overeenkomst die u sluit met verhuurder.

Algemeen

Voor aanvang van het betreden van de accommodatie zijn de verschuldigde huurpenningen voldaan volgens afspraak. (Zie: boeken, hoe het gaat).

De Nederlandse wet is in alle voorkomende geschillen bindend.

De huurder verblijft in de accommodatie voor eigen risico. De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen en/of persoonlijk letsel.

De verhuurder draagt er zorg voor dat, bij aankomst huurder, het appartement en het terrein behorende bij het vakantieverblijf in goed verzorgde staat en conform de boekingsbevestiging aan de huurder ter beschikking wordt gesteld. De huurder ontvangt de sleutels van de toegangsdeur, het appartement en de fietsenberging.

De huurder zal het gehuurde netjes bewonen volgens de regels van redelijkheid en billijkheid. Bij het verlaten van het appartement levert de huurder het appartement ‘bezemschoon’ op: verplaatste meubels/losse voorwerpen zijn teruggezet, servies etc is schoon teruggezet in keukenladen etc. etc. Eventuele beschadigingen of brekingen worden aan verhuurder gemeld. Afval zit in een afgesloten zak.

Vergeten persoonlijke eigendommen kunnen desgewenst worden geretourneerd per post op kosten van de huurder.

Er wordt in het appartement niet gerookt.
Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld. Om verzekeringstechnische redenen is open vuur (barbecue, vuurkorf, kaarsen, waxinelichtjes e.d.) verboden, zowel binnen als buiten. Boetes opgelegd van gemeentewege worden verhaald op de recreant.

Aankomst en vertrek:
Op uw aankomstdag bent u vanaf 15 uur welkom. Meent u op een afwijkende tijd te zullen arriveren dan graag een bericht met een aankomstijdindicatie.
Op de vertrekdag dient u om 10.30 het appartement verlaten te hebben.

Plichten voor de huurder

Bij aankomst is de huurder verplicht het gehuurde te inspecteren op eventuele onveilige situaties en er de verhuurder daarvan in kennis te stellen. De huurder moet de verhuurder dan een redelijke tijdsmarge gunnen om het en en ander in orde te maken.

In het vakantieappartement is overnachting toegestaan tot maximaal twee volwassen personen. Een baby of peuter is, in overleg, welkom. Het is echter niet toegestaan derden te laten overnachten als extra gast of als vervangende gast zonder overleg met de verhuurder. Het is niet toegestaan personen in het appartement toe te laten anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen als vrienden, familie of kennissen. De huurder is ten alle tijden verantwoordelijk voor genoemde personen. Het aantal gasten overdag zal in aantal bescheiden blijven en passen bij de grootte en sfeer van het geboden appartement; feesten en partijen zijn niet toegestaan.

Het is niet toegestaan afgesloten ruimten te openen. Bij het verlaten van het appartement, ook voor korte tijd, dient het vakantieverblijf te worden afgesloten. Behalve de huurder heeft alleen de verhuurder sleuteltoegang; het is derhalve verboden kopieën van de sleutels te maken en /of de sleutel .

Gebruik apparatuur

Er worden aan de recreant verscheidene apparaten ter beschikking gesteld voor normaal gebruik. Het is niet toegestaan instellingen hierop te wijzigen, noch zonder toestemming van verhuurder apparaten anders te gebruiken dan de wijze waarop zij aangeboden worden. Evenmin is het toegestaan andere (rand)apparatuur hierop aan te sluiten of andere bekabeling te gebruiken. Verder mag de recreant, zijn mederecreant(en) of zijn bezoeker(s) de apparatuur niet verplaatsen anders dan voor normaal gebruik noodzakelijk is.

Indien de recreant afwijkt van het hier voor bepaalde, dan zijn onderzoeks-, herstel- en reparatiekosten voor zijn rekening. Voor zover onderzoek, herstel en/of reparatie verricht wordt door verhuurder, wordt een tarief gehanteerd van 50 euro per uur met een minimum van 50 euro, en 0,43 eurocent per extra gereden kilometers, en indien van toepassing vermeerderd met andere gemaakte kosten, en vermeerderd met kosten die door derden i.v.m. onderzoek, herstel en reparatie in rekening worden gebracht.

Gebruik wifi

Het gebruik van wifi is gratis. De code wordt u in de informatiemap in het appartement ter beschikking gesteld. Het is niet toegestaan illegale bestanden te downloaden. Boetes (hoog!) hiervoor worden op de huurder verhaald.

Gebruik elektriciteit, gas en water

In het algemeen wordt van de recreant verwacht dat hij zich beperkt tot normaal gebruik en verbruik van nutsvoorzieningen. Bij geconstateerd buitensporig hoog verbruik kan het meerdere boven het gemiddeld gebruik van het vakantieverblijf, bij recreant in rekening worden gebracht.

In verband met de belastbaarheid van het elektriciteitsnet, is het niet toegestaan om fiets- en auto-accu’s in het vakantieverblijf op te laden. Evenmin is het toegestaan om mobiele airconditioning of mobiele verwarming aan te sluiten anders dan het door verhuurder aangebodene. Voor het opladen van fietsaccu’s wordt u geacht dat op het aangewezen punt in de schuur te doen.

Prijs

De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gas/elektriciteit/water/riool en toeristenbelasting, bed- en keukenlinnen, eindschoonmaak en administratiekosten. Niet inbegrepen zijn de logieskosten per huisdier of een ontbijt.

Schade

Indien schade of andere onregelmatigheden worden geconstateerd tijdens of kort na het betrekken van het vakantieverblijf, wordt de huurder hiervoor aansprakelijk gesteld. De huurder wordt geacht in het bezit te zijn van een W.A.(wettelijke aansprakelijkheids-verzekering).

Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de verhuurder extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en dergelijke die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

Het is niet toegestaan veranderingen aan het appartement/terras betreffende exterieur, interieur en meubilair aan te brengen. De Verhuurder is gerechtigd tot tussentijdse ontruiming ontruiming bij wanprestatie huurder. Indien de recreant nalaat zijn vakantieverblijf te ontruimen, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de recreant het vakantieverblijf te ontruimen.

Huisdieren

Huisdieren zijn van harte welkom. Om conflicten met onze eigen dieren te voorkomen overleggen we graag even bij aankomst van de gast over praktische zaken als uitlaattijdstippen etc.
Het is verplicht een wettelijke aansprakelijkheid verzekering te hebben die uw te mee te brengen huisdieren dekt.

Het is om hygiënische redenen NIET toegestaan huisdieren op bed, stoel of bank te laten zitten of liggen. Er is een bench, grootte herdershond, gratis ter beschikking. Ook is er, op verzoek, een gratis bank-afdekkleed beschikbaar.

Uit veiligheidsoverweging plaatsen wij altijd een traphek voor het trapgat.

Betaling

De huurder dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichtingen binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de verhuurder het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf en het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

Incassokosten

De door de verhuurder in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijk kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Annulering en tussentijdse beëindiging

Annuleringen dienen altijd schriftelijk te worden vermeld. Bij annulering verbeurt de recreant een vergoeding aan verhuurder. Deze bedraagt:

 • bij annulering van meer dan 3 maanden voor de ingangsdatum  € 10 administratiekosten;
 • bij annulering na 10 dagen en tot 4 weken voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs;
 • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.
 • bij latere betrekking of voortijdig vertrek van de recreant gedurende de overeengekomen periode blijft de volledige huurprijs verschuldigd.
 • indien u binnen 24 uur na de overeengekomen aankomstdatum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als annulering.

Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien verhuurder wegens overmacht de overeenkomst annuleert, zal hij betaalde termijnen aan de recreant restitueren zonder dat deze aanspraak kan maken op aanvullende schadevergoeding.

Beëindiging huurovereenkomst

De verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen of wijzigen in de volgende gevallen:

 1. Bij het niet tijdig voldoen van de huurprijs door huurder.
 2. Bij overmacht door: oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, terroristische en/of aanverwante activiteiten, overheidsbeleid of politieverordeningen, overlijden van verhuurder, huiseigenaar of hun naaste familie.
 3. Wegens omstandigheden die zodanig van aard zijn, dat de verhuur van het vakantieappartement onmogelijk wordt zoals onder andere: diefstal van de inventaris, vernielingen aan het appartement of het ongeoorloofd toelaten van andere personen.

Aansprakelijkheid en recht

De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 1. Diefstal, verlies, schade, letsel van welke aard ook, aan de huurder overkomen tijdens of ten gevolge van het verblijf in het gehuurde vakantieverblijf of op diens erf.
 2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de vakantiewoning, tijdelijke uitval of storingen van water- en /of energiehuishouding, weg- en of bouwwerkzaamheden of geluidsoverlast door derden in de omgeving van de vakantiewoning.
 3. Tijdelijk uitvallen van het televisiesignaal door weersomstandigheden.
 4. De beperkte telefonische bereikbaarheid ten gevolge van een nog niet volledige dekking middels telefoonmasten door telecommunicatieaanbieders.
 5. Schade of persoonlijk letsel als gevolg van het gebruik van het vakantieappartement, inbegrepen de inventaris, of ongevallen in en rond de woning.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder ofwel derden die zich met toestemming in of rond het vakantieverblijf bevinden.

Op het erf

Het is aan de huurder/recreant, zijn mederecreant en zijn bezoeker(s) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren. Het is niet toegestaan om een kampeermiddel te plaatsen op het erf van de Waanhoeve.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor kwetsuren of beschadigingen veroorzaakt door de op de boerderij aanwezige levende have die recreant buiten begeleiding van verhuurder benadert.